KẾ HOẠCH V/v tổ chức tuần sinh hoạt công dân HSSV đầu khóa Năm học 2018-2019
16/08/2018 | 8772 lượt xem
 
    ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KT & QTKD                                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
   Số: 846/KH-ĐHKT&QTKD-CTSV                                                 Thái Nguyên, ngày 15 tháng 8 năm 2018
 
     KẾ HOẠCH
  V/v tổ chức tuần sinh hoạt công dân HSSV đầu khóa
  Năm học 2018-2019
 
          Căn cứ công văn số 3383/BGDĐT-CTHSSV, ngày 10/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - HSSV” trong các trường ĐH, CĐSP, TCSP năm học 2018 – 2019;
          Căn cứ công văn số 1618/ĐHTN-CTHSSV, ngày 15/8/2018 của Đại học Thái Nguyên về việc tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - HSSV” năm học 2018 – 2019;
          Căn cứ kế hoạch năm học 2018-2019;
          Để thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và công tác HSSV, trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh xây dựng kế hoạch tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân HSSV đầu khóa” năm học 2018-2019 như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
          1. Nâng cao nhận thức của HSSV về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; hiểu rõ và vận dụng các quy chế, quy định đào tạo, chương trình đào tạo, các quy chế, quy định về HSSV của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của Đại học Thái Nguyên và của nhà trường; trang bị đầy đủ, kịp thời một số thông tin cơ bản và cần thiết về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong nước và quốc tế.
          2. Giúp HSSV hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ, ý thức trách nhiệm của công dân – HSSV thông qua công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, các quy chế, quy định về đào tạo, chế độ chính sách, khen thưởng, kỷ luật về công tác HSSV; phương hướng nhiệm vụ năm học 2018-2019; nhiệm vụ của người học nhằm đáp ứng yêu cầu về chuẩn đầu ra, vị trí việc làm sau khi ra trường, trang bị cho người học các kiến thức, kỹ năng sống, kỹ năng nghề nhằm đáp ứng tốt nhu cầu xã hội.
          3. Nội dung học tập được xây dựng trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Thái Nguyên và kế hoạch năm học của Nhà trường. Việc tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân HSSV” đầu năm học 2018 – 2019 phải được tiến hành nghiêm túc, phù hợp, đạt hiệu quả giáo dục cao; có thảo luận, đối thoại, viết thu hoạch, đánh giá cuối đợt học.
          4. Khảo sát đánh giá của người học về việc tiếp nhận các thông tin thông qua Tuần sinh hoạt công dân HSSV.
 
II. NỘI DUNG HỌC TẬP VÀ PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY
          Căn cứ khung quy định của Bộ GD&ĐT, của Đại học Thái Nguyên và tình hình cụ thể, Nhà trường xây dựng nội dung chi tiết đợt học tập như sau:

TT

NỘI DUNG

ĐƠN VỊ PH����� TRÁCH

Nội dung 1

- Giới thiệu về trường và chiến lược phát triển nhà trường;

- Một số nội dung công tác trọng tâm của Đại học Thái Nguyên và của nhà trường trong năm học 2018-2019.

Ban giám hiệu

Nội dung 2

1. Quán triệt các nghị quyết được thông qua tại Hội nghị lần thứ sáu và lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII; Các quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Kế hoạch hành động của ngành Giáo dục triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; chú trọng nội dung liên quan tới giáo dục trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, gắn với phát triển kinh tế tri thức, bảo vệ tài nguyên, môi trường.

2. Tiếp tục quán triệt thực hiện Kế hoạch số 178/KH-BGDĐT ngày 16/3/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII và Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong ngành Giáo dục. Thực hiện chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018 về xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân. Tiếp tục tổ chức giáo dục chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp cho HSSV phù hợp ngành đào tạo và gắn với trách nhiệm của HSSV trong giai đoạn hiện nay.

Khoa KHCB

(Bộ môn LLCT)

Nội dung 3

- Phổ biến quy chế đào tạo; Quy định về kiểm tra, thi; Chuẩn đầu ra về ngoại ngữ và tin học; Chương trình đào tạo; Kế hoạch học tập; …

- Phổ biến các nội dung, yêu cầu trong đào tạo theo học chế tín chỉ và học tập đáp ứng nhu cầu của xã hội;

- Những điểm cần chú ý trong quá trình đăng ký học tập theo tín chỉ và hướng dẫn đăng ký học trên phần mềm quản lý đào tạo IU.

Phòng Đào tạo

 

Nội dung 4

- Phổ biến các nội dung liên quan tới người học được đề cập tại Luật Giáo dục năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục năm 2009, Luật Giáo dục đại học năm 2012; Luật hình sự 2015 và sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hình sự 2015.

- Phổ biến các quy chế, quy định về công tác HSSV của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của Đại học Thái Nguyên và của Nhà trường; Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện; Quy chế quản lý sinh viên nội - ngoại trú; Nội dung các Nghị định, thông tư hướng dẫn về chế độ chính sách cho HSSV.

Phòng CT HSSV

 

Nội dung 5

- Tuyên truyền về công tác an ninh, an toàn trường học, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện.

- Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội, phòng chống HIV/AIDS.

- Tuyên truyền các nội dung về chủ quyền biển, đảo và chiến lược biển của Việt Nam; hình thức và phương pháp đấu tranh giữ vững chủ quyền biển, đảo Việt Nam.

Phòng PA83

Công an tỉnh TN

 

Nội dung 6

Tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, văn hóa giao thông cho HSSV

Phòng CSGT

Công an tỉnh TN

Nội dung 7

- Triển khai các nội dung về giáo dục đạo đức, lối sống cho HSSV; Quán triệt, phổ biến các nội dung và yêu cầu sinh viên thực hiện các quy định về văn hóa ứng xử, trách nhiệm xây dựng môi trường văn hóa học đường.

- Tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống tác hại của trò chơi trực tuyến có nội dung bạo lực và không lành mạnh; tổ chức hoạt động giáo dục, hướng dẫn sử dụng, khai thác hiệu quả thông tin trên Internet, mạng xã hội, nâng cao khả năng tự đề kháng trước các thông tin xấu, độc hại, tác động tiêu cực của môi trường mạng; yêu cầu HSSV nâng cao cảnh giác với những hành vi truyền đạo trái pháp luật, tránh bị lôi kéo tham gia các hoạt động tôn giáo, hoạt động gây mất ổn định ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự.

- Phổ biến cho sinh viên về chương trình công tác Đoàn, Hội, phong trào thanh niên và phong trào sinh viên tình nguyện năm học 2018-2019. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, …; Hướng dẫn sinh viên tham gia các câu lạc bộ; mục đích, ý nghĩa, trách nhiệm tham gia hoạt động tình nguyện.

Phòng CTHSSV

Đoàn TN

 

Nội dung 8

Phổ biến các nội dung liên quan đến học phí và công tác thu, nộp học phí tại trường.

Phòng KH-TC

Nội dung 9

- Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe cho người học: Khám sức khỏe đầu năm, khám sức khỏe định kỳ, khám sức khỏe cho sinh viên ra trường;  Cung cấp cho SV các thông tin và kỹ năng cần thiết để sẵn sàng thích ứng và xử lý khi có những tình huống không mong muốn xảy ra về sức khỏe; Công tác phòng chống dịch bệnh, bệnh, tật trong trường học; Giáo dục kỹ năng sống, ý thức tự chăm sóc, rèn luyện thân thể, vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường; Giáo dục kiến thức về gia đình, giới, sức khỏe sinh sản vị thành niên, sức khỏe tình dục.

- Tuyên truyền về ý nghĩa và trách nhiệm của việc tham gia bảo hiểm y tế bắt buộc.

Phòng QTPV

(Trạm y tế)

Nội dung 10

- Giới thiệu về Khoa, chương trình đào tạo, mục tiêu đào tạo và chuẩn đầu ra các chương trình đào tạo…; Định hướng nghề nghiệp cho sinh viên;

- Hướng dẫn cho sinh viên phương pháp học tập ở bậc đại học, cách thức tìm kiếm nguồn tài liệu phục vụ cho học tập và nghiên cứu;

- Giáo dục chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp cho HSSV phù hợp ngành đào tạo và gắn với trách nhiệm của HSSV trong giai đoạn hiện nay

Các khoa

chuyên môn

Nội dung 11

Hướng dẫn sinh viên phương pháp học tập các môn học thuộc phần kiến thức đại cương

Khoa KHCB

Nội dung 12

Giới thiệu về các chương trình đào tạo chất lượng cao của trường

BGH

TT HTQT

Nội dung 13

Giới thiệu cho sinh viên về Trung tâm học liệu – ĐHTN, phương pháp truy câp và sử dụng tài nguyên của Trung tâm.

TTHL

Nội dung 14

 

Giới thiệu về các hoạt động tư vấn và hỗ trợ sinh viên; công tác tư vấn việc làm và hỗ trợ kiến thức khởi nghiệp cho sinh viên; Thông tin về đào tạo kỹ năng mềm theo đề án đào tạo và phát triển kỹ năng mềm cho HSSV của ĐHTN;

Trung tâm

TV&HTSV

Nội dung 15

 

- Tổ chức ký cam kết, hướng dẫn sinh viên viết bài thu hoạch và giải đáp thắc mắc của sinh viên (nếu có).

- Khảo sát đánh giá của sinh viên về việc tiếp nhận các thông tin thông qua Tuần sinh hoạt công dân HSSV

Phòng CTHSSV

 
 
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
     1. Thời gian, địa điểm tổ chức
Thời gian:      Từ ngày 22-29/8/2018
Địa điểm:      Hội trường 101, 103, 301, 401 - Giảng đường GK1 
     2. Phân công nhiệm vụ
          - Phòng Công tác HSSV: chịu trách nhiệm chủ trì và làm đầu mối phối hợp với các đơn vị có liên quan để triển khai thực hiện kế hoạch này. Liên hệ mời báo cáo viên ngoài trường tham gia giảng dạy. Thanh toán chế độ cho các báo cáo viên theo quy định. Hướng dẫn sinh viên viết bài thu hoạch. Cử cán bộ quản lý, theo dõi, kiểm tra, tổng hợp báo cáo sau khi kết thúc đợt học tập.
          - Phòng Đào tạo: bố trí giảng đường để học tập theo kế hoạch đã đư���c Hiệu trưởng phê duyệt.
          - Phòng Quản trị - Phục vụ: chuẩn bị loa, micro và đảm bảo công tác vệ sinh hội trường chu đáo. 
          - Phòng Kế hoạch - Tài chính: Chuẩn bị kinh phí theo dự toán đã được Hiệu trưởng phê duyệt.
     3. Tổ chức thực hiện: 
          - Ban Giám hiệu trực tiếp chỉ đạo việc tổ chức Tuần sinh hoạt công dân - HSSV đầu khóa năm học 2018 - 2019.
    ��     - Phòng Công tác HSSV là đơn vị đầu mối tham mưu đề xuất kế hoạch chi tiết, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức triển khai đợt học tập.
          - Các đơn vị cử cán bộ, giảng viên có uy tín, kinh nghiệm tham gia giảng dạy và chuẩn bị báo cáo theo nội dung được phân công. Báo cáo của các báo cáo viên đề nghị gửi về phòng Công tác HSSV để tổng hợp làm tài liệu học tập và viết bài thu hoạch cho sinh viên. 
          - Sinh viên các lớp K15 tham gia học tập đúng kế hoạch, nghỉ học phải được phép và học bù cùng với lớp kế tiếp. Kết thúc đợt học tập, sinh viên phải viết bài thu hoạch (viết tay) và nộp đúng thời gian quy định. Kết quả hoàn thành đợt học tập này là một trong các tiêu chí để đánh giá kết quả rèn luyện và xét danh hiệu thi đua cho HSSV năm học 2018-2019.
IV. TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Tài liệu dùng cho báo cáo viên
          - Các tài liệu phục vụ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ Giáo dục và Đào tạo.
          - Hướng dẫn thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và công tác học sinh, sinh viên năm học 2018 - 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
          - Các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; quy chế, quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đào tạo; công tác chính trị, tư tưởng, giáo dục đạo đức, lối sống; chế độ, chính sách, tín dụng đào tạo, khởi nghiệp cho HSSV.
          - Các tài liệu về giáo dục phòng, chống ma tuý, phòng, chống tội phạm, tệ nạn ma túy, mại dâm, HIV/AIDS…
2. Tài liệu dùng cho HSSV:
          - Các tài liệu của Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, thành ủy biên soạn và phát hành.
          - Các tài liệu về công tác HSSV: Quy chế đào tạo, Quy chế HSSV, Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện, Quy chế công tác HSSV nội trú - ngoại trú, giáo dục giới tính, phòng chống ma tuý, tệ nạn xã hội: ma túy, mại dâm, HIV/AIDS...
          Đây là hoạt động quan trọng liên quan đến công tác giáo dục, đào tạo, gắn liền với quyền lợi, trách nhiệm của sinh viên trong suốt quá trình học tập. Nhà trường yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc kế hoạch này và sinh viên các lớp K15 thuộc tham dự lớp học đầy đủ và đúng thời gian quy định.
 
Nơi nhận:   KT. HIỆU TRƯỞNG
- ĐHTN (B/c)     PHÓ HIỆU TRƯỞNG
- Các đơn vị (T/h);                                                                                                                 (Đã ký)
- Lưu VT, CTSV.
 
 
                                                                                                         PGS.TS Trần Nhuận Kiên