Công văn 1068 kết quả xét chế độ chính sách và Học bổng KKHT kỳ I năm học 2018-2019
08/10/2018 | 1667 lượt xem
                ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN                                                               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
        TRƯỜNG ĐẠI HỌC KT & QTKD                                                             Độc lập  Tự do  Hạnh phúc
 
         Số: 1068/ĐHKT&QTKD-CTSV                                                         Thái Nguyên, ngày  8 tháng 10 năm 2018
     Về kết quả xét chế độ chính sách
 và học bổng KKHT cho sinh viên hệ đại học
   chính quy học kỳ I năm học 2018 -2019
 
                                             Kính gửi: Ban chủ nhiệm các Khoa
 
              Căn cứ kết luận cuộc họp ngày 5/10/2018 về việc xét chế độ chính sách và học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên hệ đại học chính quy học kỳ I năm học 2018 -2019;
              Nhà trường đề nghị các Khoa thông báo tới các lớp sinh viên về kết quả xét chế độ chính sách và học bổng khuyến khích học tập như sau:
             1. Kết quả xét miễn giảm học phí, trợ cấp xã hội, hỗ trợ chi phí học tập
                      + DSSV được Miễn, giảm học phí (đính kèm);
                      + DSSV được Trợ cấp xã hội (đính kèm);
                      + DSSV được Hỗ trợ chi phí học tập (đính kèm);
             (Ghi chú: Danh sách được đăng tải trên website của trường tueba.edu.vn và website của phòng Công tác HSSV cthssv.tueba.edu.vn )
             2. Kết quả xét học bổng khuyến khích học tập (Danh sách dự kiến đính kèm)
             Căn cứ Quyết định số 422/QĐ-ĐHKT&QTKD-CTSV ngày 29/4/2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh về việc ban hành Quy định xét cấp Học bổng KKHT, Học bổng tài trợ cho sinh viên hệ đại học chính quy;
             Căn cứ quỹ học bổng KKHT học kỳ I năm học 2018 – 2019 đã được Hiệu trưởng phê duyệt ngày 20/8/2018; Căn cứ mức cấp học bổng KKHT trong năm học 2017-2018 đã được Hiệu trưởng phê duyệt ngày 2/10/2018 và kết quả học tập, rèn luyện học kỳ II năm học 2017-2018 của sinh viên hệ đại học chính quy;
             Nhà trường xét cấp học bổng khuyến khích học tập trong phạm vi quỹ học bổng và mức cấp học bổng đã được Hiệu trưởng phê duyệt, phân bổ cho từng khoa, từng khóa theo số lượng sinh viên và theo thứ tự từ loại xuất sắc trở xuống đến hết số suất học bổng đã được xác định.
             Các mức học bổng bao gồm:
             Học bổng Mức (đ/tháng) Ghi chú
             Loại xuất sắc 930.000 Chiếm 10% quỹ HBKKHT
             Loại giỏi 870.000 Chiếm 20% quỹ HBKKHT
             Loại khá 810.000 Chiếm 70% quỹ HBKKHT
             (Ghi chú: DSSV dự kiến đạt học bổng KKHT được đăng tải trên website của trường tueba.edu.vn và website của phòng Công tác HSSV cthssv.tueba.edu.vn)
             Nhà trường đề nghị các Khoa thông báo tới các lớp sinh viên thuộc đơn vị mình quản lý kiểm tra, đối chiếu thông tin trong danh sách. Nếu có ý kiến phản hồi đề nghị gửi về Phòng Công tác HSSV (Phòng 109-Khu hiệu bộ). Thời gian phản hồi chậm nhất ngày 16/10/2018. Danh sách dự kiến có thể được điều chỉnh nếu thông tin phản hồi được chấp thuận. Mọi ý kiến phản hồi sau thời gian trên đều không có hiệu lực và Nhà trường không chịu trách nhiệm giải quyết.
 
Nơi nhận:                                                                                                     TL. HIỆU TRƯỞNG
- Như trên; TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC HSSV
- Đăng tải Website  
- Lưu VT, CTSV                                                                                                       (Đã ký)
     
                                                                                                                    Th.S Trần Lương Đức