Nhân sự
12/08/2016 | 9321 lượt xem

DANH SÁCH CÁN BỘ NHÂN VIÊN PHÒNG CÔNG TÁC HSSV

STT

Họ và tên

Chức danh

Điện thoại

Phòng

Địa chỉ email

Cơ quan

Di động

1

Trần Lương Đức

Trưởng Phòng

3647.715

0912.452.001

108

tranluongduc@tueba.edu.vn

2

Đặng Tất Thắng

Phó Trưởng Phòng

3841.165

0912.125.259

KTX

thangtueba@gmail.com

3

Phạm Minh Hoàng

Phó Trưởng Phòng

3841.161

0986.703.748

106

hoangpm@tueba.edu.vn

4

Nguyễn Thị Thúy Vân

Chuyên viên QLSV

3547.988

0915.212.825

109

vanngoc@tueba.edu.vn

5

Phạm Thị Nga

Chuyên viên QLSV

3647.721

0946.643.666

109

phamnga@tueba.edu.vn

6

Phạm Thu Hương

Chuyên viên QLSV

3647.754

0977.387.666

109

huongctct@tueba.edu.vn

7

Trần Đình Phái

Chuyên viên QLSV

3647.721

0913321823

109

tranphai@tueba.edu.vn

8

Nguyễn Thị Thu Thảo

Chuyên viên QLSV

3647.721

0912.465.099

109

nguyenthaoctsv@tueba.edu.vn

9

Trần Hoài Nam

Chuyên viên QLSV

3647.721

0912.700.822

109

tranhoainamctsv@tueba.edu.vn

10

Nguyễn Anh Sơn

Chuyên viên QLSV

3841.161

0982.308.882

106

Sonhai305@gmail.com

11

Trần Thị Lương Thúy

Chuyên viên QLSV

3647.754

0915.207.727

109

tranluongthuy@tueba.edu.vn

12

Nguyễn Lâm Thao

Nhân viên QLSV ngoại trú

3841.161

0912.735.447

106

lamthaongoaitru@tueba.edu.vn

13

Phạm Văn Thái

Chuyên viên

QLSV

3841.161

0947.588.967

106

phamvanthaictsv@tueba.edu.vn

14

Ninh Duy Lăng

Chuyên viên

QLSV nội trú

3841.165

0914.273.989

KTX – K9

duylangktx.tueba@gmail.com

15

Nguyễn Như Công

Nhân viên

QLSV nội trú

3841.165

0977.599.570

KTX – K9

nguyenthanhcongtn@gmail.com

16

Đậu Đức Thành

Nhân viên

QLSV nội trú

3841.165

0984.073.555

KTX – K9

 

17

Trần Văn Chiến

Nhân viên

QLSV nội trú

 

0915.530.607

KTX – K9

 

18

Phạm Văn Phượng

Nhân viên Bảo vệ

3647.744

0974.279.812

Bảo vệ

 

19

Nông Văn Cường

Nhân viên Bảo vệ

3647.744

0915.589.602

Bảo vệ

 

20

Nguyễn Trường Thân

Nhân viên Bảo vệ

3647.744

0915.390.727

Bảo vệ

 

21

Hà Quang Lễ

Nhân viên Bảo vệ

3647.744

0966.228.523

Bảo vệ

 

22

Trần Quang Đại

Nhân viên Bảo vệ

3647.744

0985.946.535

Bảo vệ

 

23

Nguyễn Văn Cương

Nhân viên Bảo vệ

3647.744

0984.094.005

Bảo vệ

 

24

Đỗ Trường Giang

Nhân viên Bảo vệ

3647.744

0974.394.397

Bảo vệ

 

25

Nguyễn Văn Hồng

Nhân viên Bảo vệ

3647.744

0915.247.204

Bảo vệ

 

26

Nguyễn Hoàng Trang

Văn phòng Hội

 

0124.844.8668

VP HSV

vphoisinhvien@gmail.com

27

Nguyễn Thị Anh Đào

Văn phòng Đoàn

3647.755

0973.479.674

VP ĐTN

vpdoanthanhnien@tueba.edu.vn


- PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CỤ THỂ

I- Trưởng phòng CT-HSSV: Ths.Trần Lương Đức

- Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng và Phó hiệu trưởng do Hiệu trưởng phân công phụ trách trực tiếp Phòng CT-HSSV về tất cả các mảng công tác theo chức năng nhiệm vụ của Phòng đã được quy định.

- Báo cáo kết quả các công việc của Phòng với Hiệu trưởng hoặc Phó hiệu trưởng phụ trách trực tiếp.

- Khi đi công tác ở ngoại tỉnh phải báo cáo bằng văn bản hoặc bằng miệng với Hiệu trưởng hoặc Phó hiệu trưởng phụ trách trực tiếp Phòng. Có ủy quyền bằng văn bản cho Phó trưởng phòng để điều hành công việc của Phòng khi Trưởng phòng vắng mặt.

- Thừa lệnh Hiệu trưởng kí các văn bản của Nhà trưởng theo sự phân cấp lãnh đạo, kí nháy tất cả cả các văn bản do Phòng chuẩn bị trước khi trình BGH ký, ủy quyền cho Phó trưởng phòng ký ban hành các văn bản lưu hành trong nội bộ Nhà trường.

- Chủ động triệu tập họp Lãnh đạo và CBVC của phòng định kì hoặc đột xuất, chủ trì hoặc ủy quyền cho các Phó trưởng phòng chủ trì các cuộc họp của phòng.

- Trực tiếp chỉ đạo các mảng công việc:

1- Chỉ đạo chung tất cả các mảng công tác của Phòng CT-HSSV;

2- Công tác nhân sự, xây dựng kế hoạch, kinh phí hoạt động và đối ngoại của Phòng;

3- Quản lý cấp phát văn bằng, chứng chỉ;

5- Công tác chế độ chính sách đối với sinh viên;

6- Công tác khen thưởng và kỷ luật đối với sinh viên các hệ;

7- Hồ sơ sinh viên các hệ;

8- Công tác GVCN kiêm Cố vấn học tập;

9- Xét lên lớp, ngừng học, thôi học, chuyển lớp, chuyển trường đối với sinh viên;

10- Công tác thi đua khen thưởng đối với CBVC của Phòng;

11- Giám đốc trung tâm Tư vấn và hỗ trợ sinh viên;

12- Duyệt bài, tin về các sự kiện của Nhà trường và Phòng trước khi đưa lên Website;

13- Thực hiện các công tác khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

II - Phó trưởng phòng CT-HSSV: Th.S Đặng Tất Thắng

- Chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng CT-HSSV về các mảng công tác theo sự phân công của Trưởng phòng.

- Báo cáo các công việc lãnh đạo của phòng với Trưởng phòng

- Khi đi công tác ngoại tỉnh phải báo cáo bằng văn bản hoặc bằng miệng với Trư��ng phòng và bàn giao lại công việc cho Trưởng phòng hoặc Phó trưởng phòng khác để điều hành công việc khi vắng mặt

- Ký thay Trưởng phòng các văn bản của Nhà trường hoặc ký nháy các văn bản của Phòng chuẩn bị khi được Trưởng phòng ủy quyền theo sự phân cấp lãnh đạo nhưng đồng thời báo cáo Trường phòng trước khi ký.

- Chủ động thay mặt Trưởng phòng triệu tập và chủ trì các cuộc họp khi được Trưởng phòng ủy quyền.

- Trực tiếp chỉ đạo các mảng công việc:

1. Phổ biến các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Thái Nguyên và nội quy của nhà trường về công tác HSSV nội – ngoại trú;

2. Chỉ đạo thực hiện thủ tục đăng ký tạm trú cho HSSV ở nội trú với công an xã, (phường, thị trấn) hoặc hướng dẫn HSSV làm thủ tục đăng ký tạm trú theo quy định hiện hành của pháp luật;

3. Chỉ đạo việc lập sơ đồ các phòng ở và lập sổ theo dõi HSSV nội trú; cập nhật đầy đủ, kịp thời việc thay đổi chỗ ở của HSSV ngoại trú;

4. Phân công cán bộ trực trong khu nội trú 24/24 giờ trong ngày để giải quyết kịp thời các vụ việc xảy ra. Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện nội quy của HSSV trong khu nội trú và xử lý các vi phạm;

5. Tổ chức các hoạt động tự quản của HSSV để phát huy vai trò chủ động, trách nhiệm với bản thân và tôn trọng tập thể của HSSV nội trú;

6. Hàng quý tổ chức đối thoại giữa Ban giám hiệu nhà trường hoặc Ban quản lý khu nội trú với đại diện HSSV nội trú để kịp thời phát hiện, giải quyết nguyện vọng chính đáng của HSSV nội trú;

7. Xây dựng tiêu chí thi đua giữa các nhà, các phòng trong khu nội trú về bảo đảm an ninh, trật tự, vệ sinh môi trường, mỹ quan trong phòng ở của khu nội trú;

8. Phối hợp với Uỷ Ban Nhân Dân và Công an Xã, Phường để xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội liên quan tới nơi tạm trú của HSSV. Tổ chức hợp rút kinh nghiệm với công an và chính quyền các Phường, xã về tình hình công tác HSSV ngoại trú mỗi năm một lần;

9. Báo cáo định kỳ cho Phòng CTHSSV về tình hình sinh viên nội - ngoại trú;

10.  Tổ chức Hội nghị công tác QLSV nội – ngoại trú hàng năm;

11. Thực hiện các công tác khác theo sự phân công của Trưởng phòng.

III - Phó trưởng phòng CT-HSSV: Th.S Phạm Minh Hoàng

- Chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng CT-HSSV về các mảng công tác theo sự phân công của Trưởng phòng.

- Báo cáo các công việc lãnh đạo của phòng với Trưởng phòng

- Khi đi công tác ngoại tỉnh phải báo cáo bằng văn bản hoặc bằng miệng với Trưởng phòng và bàn giao lại công việc cho Trưởng phòng hoặc Phó trưởng phòng khác để điều hành công việc khi vắng mặt

- Ký thay Trưởng phòng các văn bản của Nhà trường hoặc ký nháy các văn bản của Phòng chuẩn bị khi được Trưởng phòng ủy quyền theo sự phân cấp lãnh đạo nhưng đồng thời báo cáo Trường phòng trước khi ký.

- Chủ động thay mặt Trưởng phòng triệu tập và chủ trì các cuộc họp khi được Trưởng phòng ủy quyền.

- Trực tiếp chỉ đạo các mảng công việc:

1- Công tác giáo dục, chính trị, đạo đức lối sống cho hssv;

2- Công tác văn hóa, văn nghệ, thể thao và các hoạt động ngoại khóa của HSSV;

3- Công tác an ninh, chính trị, trật tự, an toàn, phòng chống tệ nạn xã hội trong HSSV;

4- Công tác bảo vệ;

5- Công tác phòng, chống cháy nổ

6- Phó Giám đốc Trung tâm Tư vấn và hỗ trợ sinh viên;

7- Thực hiện các công tác khác theo sự phân công của Trưởng phòng.

IV- Tổ trưởng tổ Bảo vệ: Phạm Văn Phượng

1- Chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng CT-HSSV và Phó trưởng phòng  phụ trách trực tiếp về các mảng công tác Bảo vệ của Nhà trường;

2- Báo cáo kết quả các công việc với Trưởng phòng hoặc Phó trưởng phòng  phụ trách trực tiếp;

3- Trực tiếp đề xuất và lập phương án, lịch bảo vệ cơ quan trình Trưởng phòng hoặc Phó trưởng phòng  phụ trách trực tiếp để ký thực hiện;

4- Trực tiếp chỉ huy lực lượng bảo vệ để duy trì tuần tra canh gác, đảm bảo ANTT tại khu vực giảng đường GK1, phối hợp đảm bảo ANTT trong KTX;

5- Chủ động đề xuất các trang thiết bị, dụng cụ, trang phục và chế độ chính sách cho công tác bảo vệ trình Lãnh đạo xem xét đề nghị Nhà trường;

6- Đôn đốc nhân viên bảo vệ thực hiện tốt Nội quy Bảo vệ, kế hoạch và phương án nhà xe  trình Lãnh đạo phòng và Nhà trường xem xét phê duyệt để thực hiện. Đề xuất phương án nhân sự cho tổ bảo vệ để Trường phòng xem xét đề nghị Nhà trường sắp xếp cho hợp lý;

7- Chủ động chủ trì các cuộc họp của bộ phận bảo vệ và báo cáo Lãnh đạo phòng;

8- Thực hiện các công tác khác theo sự phân công của Trưởng phòng.

V - Phó tổ trưởng Tổ Bảo vệ: Trần Văn Chiến

1- Chịu trách nhiệm trước Phó trưởng phòng  phụ trách trực tiếp và Tổ trưởng tổ Bảo vệ về các mảng công tác Bảo vệ của Nhà trường;

2- Báo cáo kết quả các công việc với Phó trưởng phòng  phụ trách trực tiếp Tổ trưởng tổ Bảo vệ;

3- Trực tiếp đề xuất và lập phương án, lịch bảo vệ cơ quan (khi được Tổ trưởng tổ Bảo vệ phân công) trình Trưởng phòng hoặc Phó trưởng phòng  phụ trách trực tiếp để ký thực hiện;

4- Trực tiếp chỉ huy lực lượng bảo vệ để duy trì tuần tra canh gác, đảm bảo ANTT tại khu vực Nhà hiệu bộ, khu giảng đường B;

5- Chủ động đề xuất các trang thiết bị, dụng cụ, trang phục và chế độ chính sách cho công tác bảo vệ trình Lãnh đạo xem xét đề nghị Nhà trường;

6- Đôn đóc nhân viên bảo vệ thực hiện tốt Nội quy Bảo vệ, kế hoạch và phương án nhà xe  tại khu giảng đường B trình Lãnh đạo phòng và Nhà trường xem xét phê duyệt để thực hiện;

7- Chủ động chủ trì các cuộc họp của bộ phận bảo vệ khi được Tổ trưởng tổ Bảo vệ ủy nhiệm và báo cáo Lãnh đạo phòng;

8- Thực hiện các công tác khác theo sự phân công của Trưởng phòng.

VI – Tổ trưởng tổ KTX: Ninh Duy Lăng

1- Chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng CT-HSSV và Phó trưởng phòng  phụ trách trực tiếp về các mảng công tác công tác QLSV nội trú;

2. Thực hiện thủ tục đăng ký tạm trú cho HSSV ở nội trú với công an xã, (phường)

3. Lập sơ đồ các phòng ở và lập sổ theo dõi HSSV nội trú;

4. Phân công lịch trực KTX;

5. Xây dựng kế hoạch kiểm tra tình hình thực hiện nội quy trong KTX của sinh viên;

6.Báo cáo định kỳ cho Phòng CTHSSV về tình hình sinh viên nội trú;

7.Thực hiện các công tác khác theo sự phân công của Trưởng phòng.

C- Phân công trách nhiệm và công việc đối với nhân viên viên của phòng CT-HSSV

- Chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng CT-HSSV và Phó trưởng phòng phụ trách trực tiếp về mảng công việc theo sự phân công của Trưởng phòng

- Báo cáo kết quả các công việc với Trưởng phòng hoặc Phó trưởng phòng phụ trách trực tiếp.

- Thường xuyên có mặt trong giờ hành chính , nếu vắng mặt phải báo cáo bằng văn bản với Trưởng phòng và bàn giao lại công việc cho Trưởng phòng hoặc Phó trưởng phòng phụ trách trực tiếp.

- Riêng nhân viên làm công tác bảo vệ sẽ thực hiện theo nội quy bảo vệ ( đã được quy định cụ thể). Nhân viên KTX trực theo ca, phối hợp với Ban quản lý KTX của ĐHTN để duy trì các hoạt động quản lý tại KTX , thực hiện nội quy KTX. Cán bộ văn phòng Đoàn TNCS Hồ Chí minh thực hiện công việc của VP Đoàn trường và sẽ tham gia các công việc của Phòng nếu Lãnh đạo Phòng triệu tập.

1. Phạm Thị Nga – Nhân viên

- Làm thủ tục cấp các loại giấy chứng nhận, chứng chỉ, văn bằng tốt nghiệp cho sinh viên các hệ;

- Thống kê các số liệu liên quan đến sinh viên tốt nghiệp ra trường;

- Công tác thi đua, khen thưởng đối với CBVC phòng;

- Thực hiện các công viên khác theo sự phân công của Trưởng phòng.

2- Phạm Thu Hương – Nhân viên

- Công tác học bổng, học phí, chế độ chính sách của các lớp sinh viên chính quy (kể cả cử tuyển, địa chỉ);

- Đề xuất phương án bố trí Cố vấn học tập cho các lớp đại học chính quy; lên kế hoạch để hàng năm tổ chức các hội nghị CVHT cấp trường; Trực tiếp theo dõi hoạt động CVHT Khoa QTKD;

- Phối hợp thực hiện công tác bảo hiểm toàn diện cho sinh viên;

- Đề xuất phương án phân ngành cho sinh viên chính quy

- Công tác Đảng vụ của Chi bộ;

- Thực hiện các công viên khác theo sự phân công của Trưởng phòng.

3. Nguyễn Thị Thúy Vân – Nhân viên

- Các thủ tục xét lên lớp, ngừng học, thôi học, chuyển lớp, chuyển trường, theo dõi số liệu sinh viên đối với sinh viên hệ VLVH, VB2 và Liên thông theo phân công;

- Quản lý Hồ sơ sinh viên hệ đào tạo VLVH, VB2 và Liên thông theo phân công;

- Công tác chế độ, chính sách, công tác khen thưởng và kỷ luật đối với sinh viên hệ VLVH, VB2 và Liên thông theo phân công;

- Thực hiện công tác Bảo hiểm toàn diện cho sinh viên theo phân công;

- Công tác khám sức khỏe cho SV;

- Theo dõi hoạt động CVHT Khoa Ngân hàng – Tài chính;

- Thực hiện các công viên khác theo sự phân công của Trưởng phòng.

4. Trần Đình Phái – Nhân viên

- Quản lý phần mềm IU;

- Thực hiện thủ tục ngừng học, thôi học, chuyển lớp, chuyển trường, theo dõi số liệu sinh viên đối với sinh viên hệ chính quy tập trung;

- Biên chế, quản lý danh sách lớp, mã số sinh viên;

- Các thủ tục cấp, phát và quản lý thẻ sinh viên các hệ;

- Theo dõi hoạt động CVHT Khoa Kinh tế;

- Thực hiện các công viên khác theo sự phân công của Trưởng phòng.

5. Nguyễn Thu Thảo – Nhân viên

- Viết bài, thực hiện đưa tin, bài viết phản ánh các sự kiện của Nhà trường lên website;

- Xây dựng phương án văn phòng phẩm, làm thủ tục mua và cấp phát văn phòng phẩm cho các bộ phận của phòng.

- Quản lý tài chính, các khoản chi tiêu khác của Phòng.

- Công tác văn phòng. Bàn giao, tiếp nhận, báo cáo trưởng phòng và theo dõi, lưu trữ tất cả các công văn, giấy tờ liên quan đến công việc của phòng;

- Xin ý kiến lãnh đạo để đăng ký lịch tuần. Cuối hàng tháng dự kiến tập hợp các công việc của Phòng cho báo cáo giao ban hàng tháng của Nhà trường;

- Thực hiện các công tác khác theo sự phân công của Trưởng phòng.

6. Trần Hoài Nam – Nhân viên

- Công tác tuyên truyền (băng zôn, khánh tiết, loa đài cho hội nghị của Nhà trường);

- Thực hiện công tác văn thể liên quan đến sinh viên và của Nhà trường;

- Phối hợp trong công tác kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất việc lên lớp của sinh viên hệ chính quy;

- Công tác thi đua, khen thưởng đối với sinh viên hệ chính quy;

- Phối hợp thực hiện công tác tư vấn và hỗ trợ sinh viên;

-Thực hiện các công tác khác theo sự phân công của Trưởng phòng.

7. Phạm Văn Thái – Nhân viên

- Công tác tư vấn và hỗ trợ sinh viên;

- Phối hợp trong công tác kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất việc lên lớp của sinh viên hệ chính quy;

- Trực tiếp thực hiện công tác khảo sát việc làm của sinh viên sau khi ra trường, liên lạc với cựu sinh viên, xây dựng kế hoạch để đề xuất tổ chức các Hội nghị tư vấn và giới thiệu việc làm cho sinh viên cuối khoá.

- Cấp các thủ tục cấp giấy xác nhận cho sinh viên (gồm: xác nhận là sinh viên, xác nhận vay vốn, xác nhận hưởng trợ cấp ưu đãi…);

- Thực hiện các công tác khác theo sự phân công của trưởng phòng.

8. Nguyễn Anh Sơn – Nhân viên

- Quản lý hồ sơ sinh viên chính quy theo phân công;

- Phối hợp thực hiện thủ tục cấp, phát và quản lý thẻ sinh viên các hệ đào tạo chính quy;

- Phối hợp trong công tác học bổng, học phí của các lớp sinh viên chính quy (kể cả các thủ tục sinh viên cử tuyển);

- Thực hiện các công tác khác theo sự phân công của trưởng phòng.

9. Trần Thị Lương Thúy – Nhân viên

- Tham gia quản lý phần mềm IU;

- Thực hiện thủ tục ngừng học, thôi học, chuyển lớp, chuyển trường, theo dõi số liệu sinh viên đối với sinh viên hệ VLVH, VB2 và Liên thông theo phân công;

- Quản lý hồ sơ sinh viên hệ đào tạo VLVH, VB2, Liên thông, Chính quy tập trung theo phân công;

- Chế độ chính sách, công tác khen thưởng và kỷ luật đối với sinh viên hệ VLVH, VB2, Liên thông và Chính quy tập trung theo phân công;

- Thực hiện các công tác khác theo sự phân công của trưởng phòng

10. Nguyễn Lâm Thao – Nhân viên

- Công tác theo dõi, quản lý sinh viên ngoại trú

- Phối hợp với địa phưong lên kế hoạch kiểm tra, báo cáo để định kỳ tổ chức Hội nghị quản lý sinh viên ngoại trú;

- Quản lý sổ theo dõi sinh viên ngoại trú;

- Làm thủ tục tạm trú, tạm vắng cho sinh viên;

- Phối hợp với nhân viên thuộc các bộ phận khác để làm công tác kiểm tra việc lên lớp của sinh viên ở những thời điểm theo yêu cầu của Nhà trường và Lãnh đạo Phòng;

- Thực hiện các công tác khác theo sự phân công của trưởng phòng.