THÔNG BÁO tổ chức cuộc thi “Xây dựng ý tưởng nghiên cứu khoa học của sinh viên Khoa Quản trị Kinh doanh lần thứ I năm 2016”
18/10/2016 | 2935 lượt xem

 

ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

         KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH                                             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thái Nguyên, Ngày 05  tháng 10  năm 2016

THÔNG BÁO

V/v tổ chức cuộc thi “Xây dựng ý tưởng nghiên cứu khoa học của sinh viên  

Khoa Quản trị Kinh doanh lần thứ I năm 2016”

Kính gửi:    - Giáo viên chủ nhiệm các lớp

                  - BCH các lớp

                  - BCH các chi đoàn

                  - BCH các chi hội

          Căn cứ vào cuộc họp Khoa Quản trị kinh doanh ngày 18 tháng 08 năm 2016 đã đưa ra kế hoạch tổ chức các hoạt động học thuật trong sinh viên năm học 2016 – 2017, BCN Khoa quản trị kinh doanh thông báo kế hoạch tổ chức cuộc thi “Xây dựng ý tưởng nghiên cứu khoa học của sinh viên  Khoa Quản trị Kinh doanh lần thứ I năm 2016” như sau:

1. Đối tượng và điều kiện dự thi

Sinh viên các khóa 10,11,12,13 thuộc khoa QTKD. Mỗi bài dự thi do cá nhân hoặc nhóm thực hiện (mỗi nhóm không quá 5 sinh viên).

2. Hình thức dự thi

- Các bài dự thi tập hợp theo lớp/chi đoàn, mỗi lớp/chi đoàn ít nhất 3 bài dự thi.

- Các bài dự thi có đề tài thuộc lĩnh vực kinh tế - xã hội , khuyến khích phù hợp với chương trình đào tạo của Khoa và khả năng nghiên cứu của sinh viên.

 - Các lớp/chi đoàn nộp bài dự thi theo mẫu cho Ban Tổ chức cuộc thi. Ban Tổ chức cuộc thi chấm điểm và các đề tài đạt giải sẽ được đề xuất, hỗ trợ phát triển thành các công trình nghiên cứu khoa học các cấp.

3. Thời gian dự thi và công bố kết quả cuộc thi

- Hồ sơ dự thi bắt buộc có kèm theo bản đăng ký dự thi.

-  Hạn nộp  bài dự thi trước 16h ngày 05/11/2016.

- Lễ công bố và trao giải sẽ được tổ chức vào tháng 11/2016

- Mỗi bài dự thi nộp 1 bản cứng về: Văn phòng khoa quản trị kinh doanh và 1 file mềm về địa chỉ email:.nghiencuukhoahoc.qtkd.sv@gmail.com

Mọi chi tiết liên hệ:

+ Đ/c Vũ Thị Quỳnh Anh: 0978550144

 + Đ/c Trần Hà My: 0915525000

 + Đ/c Đỗ Thị Hoàng Yến: 0988287848

Xem thể lệ cuộc thi tại đây.

Xem danh sách cố vấn tại đây.

Trân trọng thông báo!      

Nơi nhận:

   - CĐ, CH (t/h);

   - GVCN                                                                                          TM. BAN CHỦ NHIỆM KHOA

   - Đăng tải Website;

   - Lưu VPKQTKD.

 

                    

 

 

 

 

 

 

Video