Đội ngũ Cán bộ - Giảng viên
09/10/2019 | 10735 lượt xem

TẬP THỂ KHOA QUẢN LÝ - LUẬT KINH TẾ

I. BỘ MÔN: LUẬT KINH TẾ

Năm thành lập: 2004; Tổng số CBGV: 13

Trình độ chuyên môn: Phó giáo sư: 0; Tiến sĩ: 01; Thạc sỹ: 12; Cử nhân:0

1. Danh sách bộ môn

STT Họ và tên Chức vụ SĐT Địa chỉ mail
1 Th.S Nguyễn Thị Phương Thúy Phó Trưởng BM 0912700339 tuebaphuongthuy@gmail.com
2 Th. S Trần Lương Đức Trưởng P. CTHSSV 0912452001 tranluongduc@tueba.edu.vn
3 Th.S Nguyễn Quang Huy Giảng viên 0983995035 nguyenquanghuytueba@gmail.com
4 TS. Nguyễn Văn Quý Giảng viên 0913286456  
5 Th.S Trần Thùy Linh Giảng viên 0989761083 dngbaolinh2@gmail.com
6 Th.S Hoàng Nghiệp Quỳnh Giảng viên 0912477826 hoangnghiepquynh78@gmail.com
7 Th.S Đỗ Hoàng Yến Giảng viên 0989252828 hoangyen246@gmail.com
8 Th.S Hoàng Thị Lệ Mỹ Giảng viên 0976796055 hoanglemy88@gmail.com
9 Th.S Nguyễn Thị Thùy Trang Giảng viên 0987858895 thuytranglkt@gmail.com
10 Th.S Đồng Đức Duy Giảng viên 01668885386 ducduy.law@gmail.com
11 Th. S Âu Thị Diệu Linh Giảng viên 0386684456 dieulinh2710@yahoo.com
12 Th.S Trần Thị Kim Anh Giảng viên 0349611052 kimanh.kt34@gmail.com
13 Th.S Trần Thị Bình  An  Giảng viên  0389952385 tranbinhan250790@gmail.com

2. Ảnh tập thể của bộ môn

3. Các môn học đảm nhiệm

1          Xây dựng văn bản pháp luật (2 tc)

2          Luật Hiến pháp Việt Nam (3 tc)

3          Luật Hành chính Việt Nam (3 tc)

4          Luật Dân sự Việt Nam 1 (3 tc)

5          Luật Dân sự Việt Nam 2 (3 tc)

6          Luật Thương mại 1 (3 tc)

7          Luật Thương mại 2 (3 tc)

8          Luật Lao động (3 tc)

9          Luật Tài chính (3 tc)

10        Công pháp quốc tế (3 tc)

11        Tư pháp quốc tế (3 tc)

12        Luật Thương mại quốc tế

13        Luật Hình sự Việt Nam 1 (2 tc)

14        Luật Hình sự Việt Nam 2 (2 tc)

15        Luật Tố tụng hình sự (2 tc)

16        Luật Tố tụng dân sự (2 tc)

17        Luật Hôn nhân và gia đình (2 tc)

18        Luật Đất đai (2 tc)

19        Luật Môi trường (2 tc)

20        Luật Ngân hàng (2 tc)

21        Luật Đầu tư (2 tc)

22        Luật Cạnh tranh (2 tc)

23        Pháp luật về sở hữu trí tuệ (2 tc)

24        Pháp luật về thị trường chứng khoán (2 tc)

25        PL về kinh doanh bất động sản (2 tc)

26        Luật Kinh doanh bảo hiểm

27        Pháp luật An sinh xã hội (2 tc)

28        Kỹ năng tư vấn pháp luật (2 tc)

29        PL về KD của các nước ASEAN (2 tc)

30        PL về nhượng quyền thương mại (2 tc)

31        Luật So sánh (2 tc)

32        Luật Kinh tế (3 tc)

33        PL về HĐ tín dụng và bảo đảm TD (2 tc)

34        Pháp luật về đấu thầu (2 tc)

35        Pháp luật Ngân hàng (2 tc)

36        Lý luận chung NN và pháp luật (3 tc)

37        Lịch sử nhà nước và pháp luật (3 tc)

38        Luật Hình sự Việt Nam 1 (3 tc)

39        Luật Hình sự Việt Nam 2 (3 tc)

40        Luật Tố tụng hình sự (3 tc)

41        Luật Tố tụng dân sự (3 tc)

42        Luật Tố tụng hành chính (2 tc)

43        Luật Đất đai (3 tc)

44        Luật Đầu tư (3 tc)

45        Luật Cạnh tranh (3 tc)

46        Pháp luật về thị trường tài chính (3 tc)

47        Pháp luật về sở hữu trí tuệ (3 tc)

48        Pháp luật Ngân hàng (2 tc)

49        Luật Môi trường (3 tc)

50        Kỹ năng tư vấn pháp luật (3 tc)

51        Pháp luật an sinh xã hội (3 tc)

52        Pháp luật Ngân hàng (3 tc)(3 tc)

53        Luật so sánh (3 tc)

54        Pháp luật đại cương (2 tc)

55        PL về đấu thầu và nhượng quyền thương mại (3 tc)

56        Kỹ năng soạn thảo, giao kết HĐTM (3 tc)

57        HĐTM và kỹ năng soạn thảo, giao kết HĐTM (2 tc)

 

II. BỘ MÔN QUẢN LÝ KINH TẾ

Năm thành lập: 2008

Tổng số giảng viên: 09

Trình độ chuyên môn: Phó giáo sư: 0; Tiến sỹ: 05; Thạc sỹ: 04; Cử nhân: 0

1.      Danh sách bộ môn

STT Họ và tên Chức vụ Điện thoại Email
1 TS Đàm Thanh Thủy TBM 0912988610 thuy.tueba@gmail.com
2 TS Phạm Thị Ngọc Vân P. trưởng khoa 0913667428 phamngocvan.kt@gmail.com
3 TS Nguyễn Thành Công Giảng viên 0972840888 thanhcongtueba@gmail.com
4 Th.S Nguyễn Thị Phương Thảo Giảng viên 0975215689 nguyenthaotueba84@gmail.com
5 Th.S Lưu Thị Phương Thảo Giảng viên 0984800937 luuthaotueba@gmail.com
6 Th.S Nguyễn Thị Thu Trang Giảng viên 0975818986 nguyentrang.tueba@gmail.com,
7 TS Nguyễn Quang Hợp Trưởng phòng HC- TC 0913033551 nguyenquanghop1979@gmail.com, hop_nguyenquang@tueba.edu.vn, 
8 Th.S Bùi Đức Linh P. Trưởng phòng HC - TC 0989851288 duclinh241@tueba.edu.vn
9 TS Tạ Thị Thanh Huyền P.Trưởng phòng Đào tạo 0912463113 thanhhuyen@tueba.edu.vn

2. Ảnh tập thể của bộ môn

3. Các môn học đảm nhiệm

1. Quản lý công

2. Quản lý kinh tế 

3. Chính sách kinh tế xã hội

4. Cơ cấu và quá trình tổ chức

5. Giao tiếp trong kinh doanh

6. Lãnh đạo học

7. Quản lý nguồn nhân lực công

8. Quản lý tài chính công

9. Chính sách công

10. Kinh tế nguồn nhân lực 1

11. Phương pháp NC trong lĩnh vực kinh tế - xã hội

12. Nghiên cứu và dự báo kinh tế

13. Quản lý tổ chức công

14. Hành chính công

15. Phân tích chính sách kinh tế

16. Quản lý dịch vụ công

17. Quản lý phát triển địa phương

18. Quản lý rủi ro và khủng hoảng

19. Quản lý sự thay đổi và đổi mới

20. Soạn thảo VB quản lý kinh tế

21. Quản lý khoa học và công nghệ

22. Quản lý kinh tế đối ngoại

23. Quản lý tài sản công

24. Quản lý chức năng hoạt động của tổ chức

25. Quản lý chương trình và dự án

III. BỘ MÔN KHOA HỌC QUẢN LÝ

Năm thành lập: 2004; Tổng số CBVC: 12

Trình độ chuyên môn: PGS.TS: 01 Tiến sĩ: 04 ; Thạc sĩ: 07 ; Cử nhân: 0;

1. Danh sách Bộ môn

STT Họ và tên Chức vụ SĐT Địa chỉ mail
1 TS. Lê Ngọc Nương Trưởng Bộ môn 0973282586 ngocnuong85@gmail.com
2 TS. Đỗ Đình Long Trưởng Khoa 0912547767 tuebadolong@yahoo.com
3 PGS.TS. Trần Chí Thiện Giảng viên 0989291958  tranchithienht@tueba.edu.vn
4 ThS. Đặng Tất Thắng Phó Trưởng P. CTHSSV 0912125259 thangtueba@gmail.com
5 ThS. Nguyễn Hải Khanh Giảng viên 0905245688 haikhanh071084@gmail.com
6 TS. Bùi Thị Thu Hương Giảng viên 0946800041 huongbui.ptit@gmail.com
7 ThS. Cao Thị Thanh Phượng Giảng viên 0984897906 caophuong01@gmail.com
8 ThS. Đặng Phi Trường Giảng viên 0985699283 phitruong1706@yahoo.com
9 ThS. Ngô Thị Nhung Giảng viên 0989324854 ngonhungqtkd@gmail.com
10 TS. Mai Việt Anh P. Trưởng phòng KT&ĐBCLGD 0988771109 vietanh@tueba.edu.vn
11 ThS. Hà Thị Hoa Giảng viên 0969888333 h23hoa23@yahoo.com
12 ThS. Vũ Thị Thùy Linh VP Khoa 0978066014 linhvutn@tueba.edu.vn

2. Ảnh tập thể của Bộ môn

3. Các môn học đảm nhiệm

            1. Quản trị học                                                           6. Điều tra xã hội học

            2. Tâm lý học quản lý kinh tế                                     7. Quản lý xã hội

            3. Lý thuyết hệ thống                                                 8. Quản lý khoa học và công nghệ

            4. Tâm lý học quản trị kinh doanh                             9. Chính sách khoa học và công nghệ

            5. Quản lý Nhà nước về kinh tế

 

 

Văn phòng Khoa

Video