Thông báo Về kết quả đánh giá điểm rèn luyện cho SV hệ đại học chính quy học kỳ I năm học 2016 -2017
27/03/2017 | 6891 lượt xem

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KT & QTKD
Số: 281/ĐHKT&QTKD-CTSV
Về kết quả đánh giá điểm rèn luyện cho SV hệ đại học chính quy học kỳ I năm học 2016 -2017

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập  Tự do  Hạnh phúc
Thái Nguyên, ngày 22 tháng 3 năm 2017

 

          Kính gửi:  Ban chủ nhiệm các Khoa

Căn cứ kết luận cuộc họp của Hội đồng đánh giá điểm rèn luyện HSSV ngày 21/3/2017 về việc đánh giá điểm rèn luyện học kỳ I năm học 2016 -2017 cho sinh viên hệ đại học chính quy;

Nhà trường đề nghị các Khoa thông báo tới các lớp sinh viên về danh sách điểm rèn luyện của sinh viên K10, K11, K12, K13 trong học kỳ I năm học 2016-2017 như sau:

1.           Danh sách điểm rèn luyện của sinh viên học kỳ I năm học 2016-2017 (dự kiến).

          (Ghi chú: Danh sách được đăng tải trên website của trường tueba.edu.vn và website của phòng Công tác HSSV cthssv.tueba.edu.vn )

2. Đề nghị các khoa gửi phản hồi về Phòng Công tác HSSV (Phòng 109 Nhà hiệu bộ) chậm nhất vào 10h00 ngày 24/3/2017 để phòng làm quyết định chính thức trình BGH ký. Mọi ý kiến phản hồi sau thời gian trên đều không có hiệu lực.

Trân trọng cảm ơn!

Tổng hợp Kế toán

Tổng hợp Kinh tế

Tổng hợp Marketing

Tổng hợp QTKD

Tổng hợp Quản lý - Luật kinh tế

Tổng hợp Tài chính Ngân hàng

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đăng tải Website
- Lưu VT, CTSV

TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC HSSV

(Đã ký)

Trần Lương Đức

 

Video