Thông báo V/v kiểm tra thông tin sinh viên dự kiến tốt nghiệp đợt 1 năm 2017 hệ Đại học chính quy
27/03/2017 | 3436 lượt xem

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD
PHÒNG ĐÀO TẠO
Số: 61  /ĐT
V/v kiểm tra thông tin sinh viên dự kiến tốt nghiệp đợt 1 năm 2017
hệ Đại học chính quy

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thái Nguyên, ngày  22  tháng 3 năm 2017

 Kính gửi:
Phòng Công tác
- Học sinh sinh viên;
- Phòng Kế hoạch – Tài chính;
- Ban chủ nhiệm các Khoa;

Theo Thông báo số 114 /TB-ĐHKT&QTKD –ĐT ngày 14 tháng 02 năm 2017 về kế hoạch xét tốt nghiệp đợt 1 - năm 2017 hệ đại học chính quy của Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh. Phòng Đào tạo gửi danh sách sinh viên dự kiến xét tốt nghiệp đợt 1 - năm 2017 (Danh sách kèm theo)

Đề nghị các Phòng chức năng kiểm tra các thông tin cá nhân sinh viên (sinh viên thuộc diện ưu tiên), tình trạng học phí của sinh viên theo quy chế. Ban chủ nhiệm các Khoa thông báo cho sinh viên danh sách sinh viên dự kiến tốt nghiệp. Sinh viên có thắc mắc yêu cầu trực tiếp lên Phòng Đào tạo để được giải đáp (Phòng 304). Các đơn vị phản hồi  bằng văn bản cho Phòng Đào tạo trước 15h00 ngày 24 tháng 3 năm 2017.

Phòng Đào tạo xin chân thành cảm ơn.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đăng tải website;
- Lưu: ĐT.

KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)

TS. Tạ Thị Thanh Huyền

 

Video