Thông báo về chương trình học bổng toàn phần đi học tại nước ngoài năm 2017
27/03/2017 | 3330 lượt xem

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ & QTKD

Số: 277/TB-ĐHKT&QTKD-HTQT

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Thái Nguyên, ngày 21 tháng 3  năm 2017

THÔNG BÁO

Về Chương trình học bổng toàn phần đi học tại nước ngoài năm 2017

Căn cứ Thông tư số 06/2016/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 3 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh đi học nước ngoài; Căn cứ chỉ tiêu học bổng Chính phủ các nước cấp cho Việt Nam trong khuôn khổ Hiệp định về hợp tác trong lĩnh vực giáo dục giữa Việt Nam và các nước, Bộ Giáo dục và Đào tạo giới thiệu một số chương trình học bổng như sau:

1.      650 suất học bổng bậc sau Đại học và 48 suất thực tập sinh tại Liên Bang Nga (Hạn nộp hồ sơ: 05/07/2017)

2.      10 suất học bổng bậc Thạc sĩ và Tiến sĩ tại Ba Lan (Hạn nộp hồ sơ: 10/04/2017)

3.      04 suất học bổng bậc Thạc sĩ và 05 thực tập sinh tại Bê-la-rút (Hạn nộp hồ sơ: 25/03/2017)

Nhà trường thông báo tới các đơn vị trong Trường, đề nghị các đơn vị triển khai rộng rãi đến toàn thể cán bộ, giảng viên và sinh viên quan tâm.

Mọi thông tin chi tiết xin tham khảo tại trang web Cục Đào tạo với nước ngoài – Bộ Giáo dục vầ Đào tạo http://vied.vn/vi/ hoặc liên hệ Bộ phận Hợp tác quốc tế - SĐT: 02803. 647 683

Trân trọng./.

 

Nơi nhận:
- BGH (để b/c);
- Các đơn vị trong trường (để t/h);
- Lưu VT, HTQT;
- Đăng tải Website

TL. HIỆU TRƯỞNG
KT. TRƯỞNG PHÒNG KH-CN & HTQT
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)


ThS. Nguyễn Văn Quang

 

 

 

Video