Khai mạc cuộc thi Vô địch Tin học Văn phòng Thế giới Năm 2019 cấp trường
27/02/2019 | 2706 lượt xem

ĐOÀN ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

BCH ĐOÀN TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD

Số:25/TB-ĐTN

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

Thái Nguyên, ngày 25  tháng 02 năm 2019

THÔNG BÁO

V/v tổ chức khai mạc cuộc thi Vô địch Tin học Văn phòng Thế giới

Năm 2019 cấp trường

Thực hiện kế hoạch số 02-CV/KHCN ngày 09 tháng 1 năm 2019 của BCH Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về việc tổ chức cuộc thi Vô địch Tin học Văn phòng Thế giới năm 2019;

Nhằm mục đích nâng cao nhận thức và tạo điều kiện cho sinh viên trường Đại học Kinh tế & QTKD tiếp cận các kỹ năng tin học văn phòng theo tiêu chuẩn quốc tế, thúc đẩy hoạt động giao lưu, hội nhập quốc tế cho thanh niên, góp phần phát triển phong trào học tập, ứng dụng công nghệ thông tin trong đoàn viên thanh niên và phát triển nguồn nhân lực trẻ đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước;

Ban thường vụ Đoàn Thanh niên trường Đại học Kinh tế & QTKD thông báo về việc tổ chức khai mạc cuộc thi Vô địch Tin học Văn phòng Thế giới năm 2019 cấp trường:

Thời gian: 13h30, Thứ Hai, ngày 04 tháng 3 năm 2019

Địa điểm: Phòng 101 – Giảng đường GK1 trường ĐH Kinh tế & QTKD

Ban Thường vụ Đoàn trường đề nghị Bí thư các Liên Chi đoàn, Chi đoàn, Liên Chi hội trưởng, Chi hội trưởng và Ban Chủ nhiệm các Câu lạc bộ thông báo rộng rãi đến toàn thể sinh viên biết và tham dự.

Lưu ý: + Mỗi Liên Chi đoàn cử tối thiểu 25 sinh viên tham dự và lập danh sách gửi về văn phòng đoàn theo địa chỉ mail vpdoanthanhnien@tueba.edu.vn trước 14h00, ngày 01 tháng 3 năm 2019.

+ Mỗi sinh viên tham dự khai mạc cuộc thi MOSWC cấp trường sẽ được tính 10 điểm hoạt động Ngoại khóa.

+ Mỗi sinh viên tham gia cuộc thi MOSWC cấp trường sẽ được tính 20 điểm hoạt động ngoại khóa.

Nơi nhận:

  • ĐU, BGH (b/c);
  • LCĐ, LCH, CĐ, CH (t/h);
  • Đăng tải Website;
  • Lưu VP.

 

 

 

 

  

                  

TM. BAN THƯỜNG VỤ

BÍ THƯ

(Đã ký)

 

Phạm Minh Hoàng

 

Video